DOI: https://doi.org/10.29357/issn.2521-179X.2018.20.01

European Protestantism and the Orthodox tradition of mastering the Bible: the view of the Kiev Theological Academy professors of the ХІХ – early XX centuries

Sergii GOLOVASHCHENKO

Abstract


AbstractIn this article the author turns to the church-historical and biblical-theological heritage of the KTA of the XIX - early XX centuries in the aspect not yet explored. For the first time, works of a number of the KTA professors have been analyzed, in which, for a long time, the experience of the Reformation and moreover, Protestant influence on the formation and development of Orthodox biblical scholarship and the tradition of public use of the Bible was comprehended. In particular, it was noted that widespread public use of the Bible since the time of the Christianization of Rus became a sign of a common Christian identity and entry into a global community of civilized peoples. Reformation influence in many ways determined the transformation of the Eastern Slavic Orthodox culture in the context of interconfessional contacts of European peoples. The tradition of Orthodox reading of the Bible, taking into account its Masoretic original, is also connected with the Protestant influence in the Kyiv-Mohyla period. And the possibility of applying the methods of biblical "high" criticism initiated the formation of scholarly Orthodox biblical studies. Finally, the world Protestant experience of applying biblical principles, norms, symbols in various spheres of social and cultural life was analyzed by Orthodox Kyiv researchers as a factor of social modernization, especially in the context of counteracting secular and revolutionary tendencies relevant at that time.

Keywords


Bible; Biblical exegesis; Biblical history; Biblical criticism; The translations of the Bible; Reformation; Protestantism; Orthodoxy; Kiev-Mohyla Academy; Kiev Theological Academy.

References


Bogdashevskii, D. “О Evangel’skikh Chudesakh (Zametka protiv racionalistov I v chastnosti protiv grafa L. Tolstogo).” [On Gospel’s Miracles. (Notes against Racionalists and count Leo Tolstoy in particular]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 8 (1900): 473–93.

Bogdashevskii, D. “O Еvangeliakh i evangel’skoĭ istorii (protiv sovremennogo racionalizma).” [On Gospels and Gospel History (against modern racionalizm]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 2 (1902): 269–302.

Bogdashevskii, D. “Evangelie kak osnova zhizni (po povodu sovremennykh social’no-ekonomicheskikh voprosov).” [The Gospel as a Fundament of Life (about current social and political issues)]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 4 (1906): 547–76.

Bogdashevskii, D. “Sovremennye vragi Kresta Khristova.” [The present enemies of the cross of Christ]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 10 (1908): 273–85.

Bogdashevskii, D. “Istoricheskiĭ kharakter knigi Deyaniĭ Apostol’skikh.” [historical character of the book of Acts]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 11 (1909): 381–425.

Bulgakov, Af. “Ideal obchchestvennoĭ zhizni po opredeleniyu katolicheskogo, reformatskogo i luteranskogo veroispovedaniy.” [Ideal of Social Life According to Catholic, Reformed and Lutheran confessions]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 9 (1891): 86–102.

Bulgakov, Af. “Chetyriokhsotlietie Novoy istorii.” [The Four Centuries of Modern History]. Trudy Kievskoyĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 9 (1893): 106–7.

Bulgakov, Af. “Iz zagranichnoĭ religioznoĭ zhizni.” [From Foreign Religious Life]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 10 (1893): 282–92.

Glagolev, A., priest. “Neprekhodiashchee znachenie Vetkhogo Zaveta. Bibliologicheskaia zametka na: Die bleibende Bedeutung des Alten Testaments, von Emil Kautzsch, Tübingen und Leipzig.” [The Lasting Importance of the Old Testament. Bibliological Article on: Die bleibende Bedeutung des Alten Testaments, von Emil Kautzsch, Tübingen und Leipzig]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 11 (1902): 491–504.

Glagolev, A., priest. “Vetkhii Zavet i yego neprekhodiaschee znachenie v khristianskoi Tserkvi.” [The Old Testament and Its Lasting Importance for the Christian Church]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 11 (1909), 353–80; no. 12 (1909): 517–50.

Glubokovskii, N. Russkaia bogoslovskaia nauka v ee istoricheskom razvitii i noveĭshem sostoianii. [Russian Theological Science in its Historical Development and Newest State]. М.: Sviato-Vladimirskoie Bratstvo, 2002.

Golovashchenko, S., Edr. Istoria evangel’sko-baptistskogo dvizhenia v Ukraine. Materialy i dokumenty. [The History of Evangelical-Baptist Movement in Ukraine. Materials and Documents]. Odessa: Bogomyslie, 1998.

Golovashchenko, S. “Bibliіa iak predmet populiarnoho vyvchennia: kyivs’ka viziia kintsia ХІХ – pochatku ХХ st.” [The Bible as a Subject of Popular Study: Kyiv Vision of the late 19th – early 20th ct.]. Kyivs’ka Akademiia, Iss. 8 (2010): 44–50.

Golovashchenko, S. “Predystoria russkoĭ Tolkovoĭ Biblii v Kievskoĭ Dukhovnoĭ akademii («Pravila dlia rukovodstva pri sostavlenii obiasnitel’nykh primecaniĭ k russkomu tekstu Biblii» А. А. Оlesnitskogo).” [Prehistory of Russian Commented Bible in Kiev Theological Academy “Guidelines for Composition of Explanatory Notes to Russian Bible Text by A. Olesnitskii]. Trudy Kyivs’koї Dukhovnoї Akademiї, no. 12 (2010): 79–91.

Golovashchenko, S. “Biblia i bibliologicheskaya literatura v Kievo-Mohilianskoĭ akademii konca XVIII – nachala ХІХ v.: teksty, zhanry, tradicii (iz opytov rekonstrukcii dukhovno-intellektual’nogo naslediya KDA).” [The Bible and Bibliological Literature in Kiev-Mohila Academy in 18 – early 19 ct.: the texts, genres, traditions (from attempts to reconstruct the heritage of KThA)]. Trudy Kyivs’koї Dukhovnoї Akademiї, no. 15 (2011): 23–40.

Golovashchenko, S. Doslidzhennia ta vykladannia Bibliї v Kyivs’kiĭ dukhovniĭ Akademiї XIX – pochatku XX st.: Моnograph [Research and Teaching of the Bible in Kiev Theological Academy 19 – early 20 ct.]. К.: Publishing House of Ukrainian Orthodox Church, 2012.

Golovashchenko, S. “Uchebnyĭ protsess i nauchnyĭ potentsial KDA (ХІХ – nach. ХХ v.) Bibleistika.” [Educational Process and Scientific Potential of KThA (19th – early 20th ct.). Biblical Studies]. Pravoslavnaia Entsiklopedia [Orthodox Encyclopedia], vol. 33 (2013): 110–16.

Golovashchenko, S. “Bibliyeznavstvo v Kyivs’kiĭ dukhovniĭ akademiї (ХІХ – poch. ХХ sт.): stanovlennia i rozvytok” [Biblical Studies in Kyiv Theological Academy (19 – early 20 ct.; formation and development]. Doctor of Sciense degree Thesis, Kyiv Dragomanova Pedagogical University, 2015.

Golovashchenko, Sergiy. “Biblical Studies at the Kyiv Theological Academy (19th — early 20th Centuries): The Results and Prospects of the Research.” Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2 (2015): 11–30. Accessed 05 October, 2015, doi:10.18523/KMHJ51019.2015-2.11–30.

Golovashchenko, S. “Drevneevreyskiĭ yazyk v KDA kak yazyk Biblii: konfessional’nye I ideologicheskie obstoiatel’stva izucheniya i prepodavaniya.” [Hebrew in KThA as a Language of the Bible: the confessional and ideological circumstances of study and teaching]. URL: http://www.jcrelations.net/.3424.0.html?L=7

Golovashchenko, S. “Istoriya vitchyznianої pravoslavnoї recepciї Bibliї u tvorakh prof. Stefana Sols’koho: vidnaidennia vlasnoho miscia v Europeĭs’komu konteksti.” [History of domestic Orthodox reception of the Bible in the works of prof. Stephen Sol’skii: finding of own place in European Context]. Pravoslav’ia v Ukraїni. Zbirnyk. К., 2017: part 2, 60-7.

Drozdov, N. “Zaprosy sovremennoĭ zhizni v otnoshenii k bogoslovskoy nauke.” [The Demands of Modern Life in Relation to Theology]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 10 (1885): 212–15.

Eleonskii, F. “Otechestvennyie Trudy po izucheniiu Biblii v ХІХ veke.” [Domestical Works on Biblical Study in 19th ct.]. Khristianskoie Chteniie, vol. I (1901): 5–28, 633–60; vol. I (1902): 39–64, 504–24; vol. II (1902): 107–25.

Kuz’mina, S. Filosofia osvity i vykhovannia u kyivs’kiĭ akademichniĭ tradytsii ХІХ – pochatku ХХ st.: Monografia. [Philosophy of Education in Kyiv Academic Tradition: Monograph]. Simferopol: Orianda, 2010.

Makkaveyskii, N. “Vopros o prigotovlenii k pastorstvu v sovremennoĭ protestantskoĭ Germanii.” [The Question of Preparing for Pastoral Work in Modern Germany]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 4 (1894): 536–53.

Makkaveyskii, N. “Religiia i narodnost’ kak osnova vospitaniya.” [Religion and Nationality as the basis of education]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 11 (1895): 428–72.

Nichyk, V. Symon Todors’kyĭ i gebrayistyka v Kyievo-Mohylians’kiĭ Akademiї. [Simon Todorskii and Hebrew Studies in Kyiv-Mohyla Academy]. К.: KM Academia, 2002.

“Osoboye mnenie ordinarnogo professora Vladimira Rybinskogo o pechatnom sochinenii Khersono-Odesskogo missionera, kandidata bogoslovoviya, Mikhaila Kal’neva, pod zaglaviem “Oblichenie lzheuchenia russkikh sektantov-racionalistov” (Odessa, 1913), predstavlennogo na soiskanie stepeni magistra bogoslovia.” [The special opinion of an ordinary professor Vladimir Rybinskii on a printed work by Kherson and Odessa missionary, kandidat of theology, Mikhail Kal’nev, under the headline “Exposing the false teachings of the Russian sectarians-racionalists”, submitted for the degree of Doctor of Theology]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 12 (1914): Attachment, 279–88; no. 1 (1915): Attachment, 289–303.

“Otzyv i.d. docenta sviashch. Nikolaya Fetisova o pechatnom sochinenii Khersono-Odesskogo missionera, kandidata bogoslovoviya, Mikhaila kal’neva, pod zaglaviem “Oblichenie lzheuchenia russkikh sektantov-racionalistov” (Odessa, 1913), predstavlennogo na soiskanie stepeni magistra bogoslovia.” [The review of docent priest Nikolai Fetisov on a printed work by Kherson and Odessa missionary, kandidat of theology, Mikhail Kal’nev, under the headline “Exposing the false teachings of the Russian sectarians-racionalists”, submitted for the degree of Doctor of Theology]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 12 (1914): Attachment, 248–73.

Pevnitskii, V. “Ob otnoshenii k Tserkvi nashego obrazovannogo obshchestva (Publichnoe chtenie).” [On our Educated Society attitude towards the Church (Public Reading)]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 2 (1902): 255–58.

Petrov, N., ed. Akty i dokumenty, otnosiashchiesia k istorii Kievskoĭ Akademii [Acts and Documents relating to the History of Kiev Academy]. Section II, Vol. 5, № LXXVII. К., 1908: 300–470.

Pokrovskii, F. “Po povodu vozrazheniĭ sovremennoĭ kritiki protiv sushchestvovaniya Moisseeva zakona ranee drevneyshikh prorokov-pisateleĭ.” [About Objections of Modern Critic against the existence of Mosaic Law earlier the most ancient Prophets-Writers]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 1 (1890): 61–98.

Pokrovskii, F. “Uchebnik bibleiskoĭ istorii Vetkhogo Zaveta, doktora Avgusta Kelera, ordinarnogo professora Bogosloviya v Erlangene.” [Textbook of Biblical History by Dr. August Keler, ord. Prof. of Theology in Erlangen]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 8 (1894): 630–663; no. 9 (1894): 146–70.

“Pravila dlya rukovodstva pri predpolagaemom sostavlienii v Kievskoĭ dukhovnoĭ Akademii obiasnitel’nykh primechaniĭ k russkomu tekstu Biblii (uchitel’nykh knig), sostavlennye, po porucheniyu Soveta Akademii, extraordinarnym professorom Ak. Olesnitskim.” [Guidelines for Proposed Composition of Explanatory Notes to Russian Bible Text, drown up, on behalf of Academy Counsil by extraordinary professor Ak. Olesnitskii]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, vol. III (1877): Attachment, 231–37.

Rybinskii, V. “Biblia dlia deteĭ.” [The Bible for Children]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 1 (1897): 3–34.

Rybinskii, V. “Zametki o literature po Sv. Pisaniiu Vetkhogo Zaveta za istekshiĭ 1897 god.” [The Notes on Literature on the Sacred Scripture of Old Testament for the past 1897]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 3 (1898): 429–56.

Rybinskii, V. “O Biblii (Publichnoe Chtenie).” [On the Bible (Public Readings)]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 3 (1902): 359–82.

Rybinskii, V. “Vavilon i Bibliya (po povodu rechi Delitscha “Babel und Bibel”).” [Babylon and the Bible (about the Delitsch’s speech “Babel und Bibel”]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 5 (1903): 113–44.

Rybinskii, V. “Zametki o literature po Sv. Pisaniiu Vetkhogo Zaveta za 1904 god.” [The Notes on Literature on the Sacred Scripture of Old Testament for the 1904]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 11 (1905): 413–35.

Rybinskii, V. “Bibleyskaia vetkhozavetnaia kritika.” [Biblical Old Testament Criticism]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 12 (1908): 575–613.

Shchukin, V. “Simon Todorskiĭ, ego znachenie v istorii nauki staroĭ kievskoĭ akademii.” [Simon Todorskii, its significance in the History of Science of the Old Kiev Academy. Thesis, Kiev Theological Academy, 1895]. K.: Institute of Manuscripts of Vernadskii National Library of Ukraine, Document code 1418.

Solskii, S. “Upotreblenie i izuchenie Biblii v Rossii ot kreshchenia Rusi i do XV v.” [Use and Study of the Bible in Russia from Baptism of Rus to XV ct.]. Pravoslavnoe Obozrenie, vol. 27, no. 10 (1868): 145–80; no. 11 (1868): 251–70.

Solskii, S. “Obozrenie trudov po izucheniiu Biblii v Rissii s XV veka do nastoyashchego vremeni.” [Rewiew of the Works on the Study of the Bible from XV ct. to the Present Day]. Pravoslavnoe Obozrenie, vol. 1, no. 2 (1869): 190–221; no. 4 (1869): 538–77; no. 6 (1869): 797–822.

Solskii, S. “Ob uchastii imperatora Aleksandra I v izdanii Biblii na russkom yazyke.” [On the Participation of the Emperor Alexander I in the Publication of the Bible in Russian]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 1 (1878): 172–96.

Solskii, S. “Iz lektsiĭ po Novomu Zavetu.” [From Lectures on New Testament]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 8 (1877): 234–84.

Solskii, S. “Оstrozhskaya Bibliya v sviazi s tseliami i vidami ee izdatelia.” [The Ostrog Bible in connection with Goals and Types of Its Publisher]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 7 (1884): 293–320.

Solskii, S. “Tserkovno-prikhodskaia shkola.” [Church Parochial School]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 9 (1886): 146–62.

Solskii S. M. “Kakov mozhet byt’ sostav nauchnikh vvedeniĭ v knigi Sviashchennogo Pisaniya v nastoyashchee vremia?” [What can be the Composition of Scientific Introduction to the books of the Holy Scriptures at the Present Time?]. Trudy Kievskoĭ Dukhovnoĭ Akademii, no. 3 (1887): 358–76.

Sukhova, N. Vysshaia dukhovnaia shkola. Problemy i reform. Vtoraia polovina XIX v. [Higher Theological School. Problems and Reforms. The Second Half of the 19th ct.]. М.: PSTGU, 2006.

Sukhova, N. Russkaia bogoslovskaia nauka (po doktorskim i magisterskim dissertatsiiam 1870–1918 gg.) [Russian Theological Science (according Doctoral and Master’s Theses 1870–1918)]. М.: PSTGU, 2012.

Titov, F., archpriest. Imperatorskaia Kievskaia Dukhovnaia Akademiia v ee trekhvekovoĭ zhizni I deiatel’nosti (1615–1915 гг.): Istoricheskaia zapiska. [Imperial Kiev Theological Academy in its three-century Life and Activity (1615 – 1619): Historical Note]. K.: Hopak, 2003.

Tkachuk, M. “Kyїvs’ka dukhovna akademia (1819–1924): storinkamy istorii.” [Kyiv Theological Academy: Pages of History]. Kyїvs’ka Dukhovna akademia v imenakh: 1819–1924: Encyklopedia: v 2 t. [Kyiv Theological Academy in the Names: 1819–1924: Encyclopedia, 2 vols.]. Vol. 1. K.: Kyevo-Mohylians’ka akademia, 2015: 9–55.

Florovskii, G. archpriest. Puti russkogo bogosloviya. [The Path of Russian Theology]. М.: Institut russkoy civilizacii, 2009.

Chistovich, I. Istoriia perevoda Biblii na russkiĭ iazyk. [History of Translation of the Bible into Russian]. St. Petersburg, 1899.

Voronov A. “Zametki iz tserkovnoy zhizni Zapada (otritsatel’nye napravlenia v sovremennom khristianstve).” [Notes from the Church Life of the West (the negative trends in modern Christianity]. Trudy Kievskoy Dukhovnoy Akademii, no. 6 (1866): 231–54.

Keil C.F. und Delitzch F. Biblischer Kommentar über das Alte Testament. Theile I–V. Leipzig, 1861–75.
Copyright (c) 2020 Sergii GOLOVASHCHENKO

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)