DOI: https://doi.org/10.29357/2521-179X.2019.23.05

Theology of Holistic Discipleship in the Contemporary Ecclesial Community

Vitalii STANKEVYCH

Abstract


The article considers theological understanding of the New Testament discipleship as a holistic phenomenon. The research is based on the philosophical ideas of А. Macintyre, where he proposes a return to a holistic understanding of the phenomenon through the comprehension of three stages of its history: prosperity, decline, and recovery. As a result of the study of iscipleship theology, an ideal model of discipleship in the New Testament texts was discovered, which was realized in two main models: the discipleship of Jesus and the discipleship of the apostle Paul. The peculiarities of the development, the main tendencies of the New Testament discipleship and its decline in the history of the church were also found out. The steps of restoration of the New Testament discipleship in the modern ecclesiological community are suggested. Recovery is possible due to the integration of all modern practices into a holistic phenomenon in the context of a particular ecclesiological community. The relationship of the teacher and the disciple in Christ is the core of discipleship, discipleship is the core of the church, which indicates the relevance of discipleship in the context of understanding the ontology of ecclesia.

Keywords


A. Macintyre, New Testament discipleship, holistic discipleship theology, ideal model, model of Jesus Christ, Paul model, implementation, evangelical community.

References


Hovorun K. Meta-ekleziolohiia: khroniky samousvidomlennia. K.: Dukh i litera, 2018.

Dallas V. Umeyete li vy slushat Boga. Iskusstvo byt khristianinom. M.: Triada. 2001.

Dever M. Vospitaniye uchenikov: kak pomogat drugim sledovat za Iisusom. Ch.: in Lumine Media. 2018.

Koulman R. Obucheniye rukovoditeley dlya vospitaniya i podgotovki uchenikov. M.: IEBGC. 1993.

Makintair E. Pislia chesnoty. Doslidzhennia z teorii morali. Kyiv: Dukh i litera, 2002.

Omelchuk V. 52 temy dlya domashnikh grupp. Lutsk: Khristiyanske zhittya. 2013.

Podorozhnii Yu. A. ≪Dialoh tserkvy i suspilstva v suchasnii ukrainskii teolohii.≫: dys. kand.

filos. nauk, NPU im. M.P. Drahomanova, 2018.

Pronin E. Uchenik: prednaznacheniye. prizvaniye. potentsial. Lvіv: UBTS. 2018.

Puzynin A. Traditsiya evangelskikh khristian. Izucheniye samoidentifikatsii i bogosloviya ot momenta eye zarozhdeniya do nashikh dney. M.: BBI. 2010.

Puzynin A. Uchitel Iisus. Sravnitelnoye sravneniye drevnikh modeley uchenichestva. Cherkassy:

Kollokvium. 2008.

Rayt N. Bog est. Chto dalshe? Kak stat temi. kem my prizvany byt. M.: Eksmo. 2011.

Rodzhers-mladshiy K. Novyy lingvisticheskiy i ekzegeticheskiy klyuch k grecheskomu tekstu Novogo Zaveta. SPb.: Bibliya dlya vsekh. 2001.

Sanders M. Sila nastavnichestva. Izmenyaya tekh. kto izmenit mir. SPb.: Mirt. 2013.

Slavyanskiy bibleyskiy kommentariy. Redkol.: S. Sannikov (gl. redaktor). Kiїv: Knigonosha.2016.

Smit D. Tserkov i postmodernizm. Kak nayti mesto v tserkvi Litaru. Fuko i Derrida? Cherkassy: Kollokvium. 2012.

Stankevych V. «Bohoslovia uchnivstva v tekstakh Ioanna.» Bohomыslye, 23 (2018): 59-69.

Stankevych V. «Ekzehetychnyi vymir i bohoslovske osmyslennia uchnivstva v synoptychnykh Yevanheliiakh.» Bohomыslye, 24 (Cherven 2019): 30-41.

Stankevych V. «Novozavitna teolohiia uchnivstva ta yii aktualizatsiia v suchasnykh yevanhelskykh praktykakh.»: dys. kand. filos. nauk, NPU im. M.P. Drahomanova, 2019.

Stankevych V. «Osoblyvosti suchasnoho bohoslovskoho osmyslennia modeli uchnivstva apostola Pavla.» Visnyk Lvivskoho universytetu. Filosofsko-politychni studii, 18 (2018): 217-23.

Uells M. Nebesnoye uchenichestvo. K.: Feniks. 2014. Fіrіgos A. Vstup do patristichnoї ta vіzantіyskoї fіlosofії. Lvіv: UKU. 2017.

Khauervas C. Pisma krestniku. O khristianskikh dobrodetelyakh. Cherkassy: Kollokvium. 2018.

Khengel Martin i Anna Mariya Shvemer. Iisus i iudaizm. M.: BBI. 2016.

Khenderson M. Klass Dzhona Uesli: kak delat uchenikov. M.: Triada. 2006.

Cherenkov M. Nakanune. Predchuvstviye reformatsii. K.: Knigonosha. 2013.

БИБЛИОГРАФИЯ

Говорун К. Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення. К.: Дух і літера, 2018.

Даллас В. Умеете ли вы слушать Бога. Искусство быть христианином. М.: Триада, 2001.

Девер М. Воспитание учеников: как помогать другим следовать за Иисусом. Чернигов: in Lumine Media, 2018.

Коулман Р. Обучение руководителей для воспитания и подготовки учеников. М.: IEBGC, 1993.

Макінтайр Е. Після чесноти. Дослідження з теорії моралі. Київ: Дух і літера, 2002.

Омельчук В. 52 темы для домашних групп. Луцьк: Християнське життя, 2013.

Подорожній Ю. А. «Діалог церкви і суспільства в сучасній українській теології.»: дис. канд. філос. наук, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018.

Пронин Е. Ученик: предназначение, призвание, потенциал. Львів: УБТС, 2018.

Пузынин А. Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней. М.: ББИ, 2010.

Пузынин А. Учитель Иисус. Сравнительное сравнение древних моделей ученичества. Черкассы: Коллоквиум, 2008.

Райт Н. Бог есть. Что дальше? Как стать теми, кем мы призваны быть. М.: Эксмо, 2011.

Роджерс-младший К. Новый лингвистический и екзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2001.

Сандерс М. Сила наставничества. Изменяя тех, кто изменит мир. СПб.: Мирт, 2013.

Славянский библейский комментарий. Редкол.: С. Санников (гл. редактор). Київ: Книгоноша, 2016.

Смит Д. Церковь и постмодернизм. Как найти место в церкви Литару, Фуко и Деррида? Черкассы: Коллоквиум, 2012.

Станкевич В. «Богослов’я учнівства в текстах Іоанна.» Богомыслие, 23 (2018): 59-69.

Станкевич В. «Екзегетичний вимір і богословське осмислення учнівства в синоптичних Євангеліях.» Богомыслие, 24 (Червень 2019): 30-41.

Станкевич В. «Новозавітна теологія учнівства та її актуалізація в сучасних євангельських практиках.»: дис. канд. філос. наук, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019.

Станкевич В. «Особливості сучасного богословського осмислення моделі учнівства апостола Павла.» Вісник Львівського університету. Філософсько-політичні студії, 18 (2018): 217-23.

Уеллс М. Небесное ученичество. К.: Феникс, 2014.

Фірігос А. Вступ до патристичної та візантійської філософії. Львів: УКУ, 2017.

Хауэрвас C. Письма крестнику. О христианских добродетелях. Черкассы: Коллоквиум, 2018.

Хенгель Мартин и Анна Мария Швемер. Иисус и иудаизм. М.: ББИ, 2016.

Хендерсон М. Класс Джона Уэсли: как делать учеников. М.: Триада, 2006.

Черенков М. Накануне. Предчувствие реформации. К.: Книгоноша, 2013.
Copyright (c) 2020 Vitalii STANKEVYCH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EURO-ASIAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)