DOI: https://doi.org/10.29357/issn.2521-179X.2016.17.36

Reforming Tendencies in the Activity of Astafeó Valovich, Chancellor of the Great Principality of Lithuania

Yuri BACHYSHCHA

Abstract


The activity of GDL chancellor Ostafej Vollovich on the field of Reformation is analyzed in the report. Some aspects of his personal belief and its impact on the policy of Vollovich in his own estates and in Grand Duchy of Lithuania are taken in the focus. The author questions the popular view on Vollowich`s belonging to Arianism and considers him as one of the main defenders of Reformation in the period after the death of Nikolay Radzivill the Black.

Keywords


Ostafey Volovich; Reformation; Calvinism; Grand Duchy of Lithuania

References


Hrytskevich A. Valovich Astafij Bahdanavich // Entsiklapedyja VKL. – Т. 1. – Minsk, 2005. – S. 382.

Saverchanka I. Astafej Valovich. Historyka-bijagrafichny narys. – Minsk, 1992. – 93 s.

Bagińska Elżbieta. Instrukcje dotyczące organizacji życia religijnego w dobrach kanclerza litewskiego Ostafiego Wołłowicza w drugiej połowie XVI wieku // Biuletyn Historii Pogranicza. – Bialystock. – 2012. – №12. – S. 5-14.

Padokshyn S.A. Astafij Valovich – palityk i asvetnik (da 475-hoddzia z dnia naradzhennia) // Adukacyja i vykhavannie. – 1995. – № 6. – S. 102-104.

Ostapas Valavičius. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1984. – T.XII: Vaislapėlis-Žvorūnė, 25 psl.

Valovichy ŭ historyi Vialikaha Kniastva Litouskaha XV―XVIII stst. /Tsentr genealagichnykh dasliedavanniau, Muzej "Zamkavy kompleks "Mir". – Minsk: Medysont, 2014. – 506 s.

Wolowicz O. Przemowa do Krola Jego Milośći // Grzegorz z Žarnowca. Postylla. – Krakow, 1582.

Eustachego Wołłowicza postanowienie z dnia 4 lipca 1584 r. w sprawie, jak się mają poddani Nowomiejscy pobożnie I moralnie zachowywać // Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae: Zbiór Pomników Reformacyi Kościoła Polskiego I Litewskiego. Zabytki z wieku XVI-go. – Ser. I. – Zesz. I. – Wilno, 1911. – S. 93-96.

Wasilewski T. Testament Ostafiego Wołłowicza // Odrodzenie I Reformacja w Polsce. – VII. – 1962. – S. 165-173.

Liedke Marzena. Od prawoslawia do katolicyzmu. Ruscy możni I szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. – Białystok, 2004. – S. 144.

Spirydonaŭ M. Umatsavannie ziamielnaj ulasnastsi feadalaŭ //Gistoryja Belarusi. – Minsk: Ekaperspektyva, 2008. – Т. ІІ. Belarus u peryjad VKL.

Khronika Litoŭskaja i Zhamojtskaja // Letapisy i khroniki Belarusi: Siaredniavechcha I ran`niemaderny chas. – Smalensk: Inbelkult, 2013. – S. 561.

Klimaŭ Ihar. Niametskaja pratsa pa gistoryi tsarkvy i Refarmatsyi ŭ Belarusi // Belaruski Histarychny Ahliad. – 2009. – Т. 16. – Ssh. 2.

Dyplomat króla Stefana Batorego z d. 28/II 1582 r., potwierdzający zapis Wołłowicza na cmentarz I szpital ewangielicki Wileński // Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae: Zbiór Pomników Reformacyi Kościoła Polskiego I Litewskiego. Zabytki z wieku XVI-go. – Ser. I. – Zesz. I. – Wilno, 1911. – S. 49.

Rymsha Andrej. Na herb jasnavial`mozhnaha pana Jaustafija Valovicha, Pana Vilenskaha i insh. // Belaruskaja litaratura / Sklad. Ul.V. Adamchyk, M.V.Adamchyk. – Mn.: Suchasny litaratar, 2004. – S. 61.
Copyright (c) 2020 Yuri BACHYSHCHA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)