Ідея Реформації в українській соціально-політичній думці ХІХ ст. на прикладі М.П. Драгоманова

Володимир ВОЛКОВСЬКИЙ

Abstract


Стаття зосереджується на дослідженні ідеї Реформації у творчості українського політичного мислителя та діяча ХІХ століття Михайла Драгоманова. Поряд із темами соціальної емансипації та модерного націєтворення, проблеми відношення релігії із такими категоріями та явищами, як науковий та суспільний прогрес, наука, держава і суспільство, складали важливу царину уваги для М. Драгоманова. Історія та ідея Реформації, протестантизму були для нього прикладом та джерелом відповіді на сучасні йому теми і дискусії – про релігійну толерантність та ін. Його думки відкривають для нас історію сприйняття Реформації в українському контексті ХІХ ст..
Ідея Реформації у нього розглядається у світлі загальної проблеми відносин держави і суспільства, звідки випливають відносини Церкви і держави, Церкви і суспільства. Релігія і Церква трактуються як фундаментальний складник суспільства та його історії, як сфера індивідуальних переконань та цінностей. Історія релігії та церкви у драгоманова розглядається через діалектику підкорення релігії зовнішньому авторитету держави або клерикальної організації та ідеї свободи релігійного переконання. Драгоманов виступає за ідею релігійної толерантності і проти будь-якого диктату у світоглядній сфері. Звідси оцінюєься історія та історична роль Реформації. Драгоманов вітає Р., оскільки вона проголосила автономію сфери переконань та цінностей і призвела до перемоги релігійної толерантності, але описує, що сам задум Реформації та діяльність протестантів не мала на думці ані толерантність, ані плюралізм, але радше фундаменталізм, «повернення до ідеального первісного християнства», і ексклюзивістський фанатизм. Принцип толерантності постав радше з логіки ідей, аніж з наміру самих авторів Реформації. В той же час Драгоманов активно підтримував протестантські рухи в Україні його часу.
Думки Драгоманова висвітлює протестантський вимір української національної ідентичності і досі є актуальним поглядом на означені проблеми.

Ключові слова: церковно-державні відносини, церковно-суспільні відносини, Драгоманов, політична філософія, протестантизм, Реформація, соціальна філософія, толерантність, українська філософія.

Идея Реформации в украинской социально-политической мысли ХІХ ст. на примере М. П. Драгоманова
Статья посвящена исследованию идеи Реформации в творчестве украинского политического мыслителя ХІХ столетия Михаила Драгоманова. Наряду с темами социальной эмансипации и модерного формирования наций, проблемы отношений религии с такими категориями и явлениями, как научный и общественный прогресс, наука, государство и общество, составляли важное поле внимания М. Драгоманова. История и идея Реформации, протестантизма были для него примером и источником ответов на современные ему темы и дискуссии – о религиозной толерантности и т.д. Его мысли открывают нам историю восприятия Реформации в украинском контексте ХІХ ст.
Ключевые слова: церковно-государственные отношения, отношение Церкви и общества, Драгоманов, политическая философия, протестантизм, Реформация, социальная философия, толерантность, украинская философия.

Idea of Reformation in Ukrainian Sociopolitical Thought of XIX-th Сentury on the example of Mychajlo P. Drahomanov.
The article is focused on the idea of the Reformation in the works of Mychajlo Drahomanov, thinker and political activist of XIX century. Social emancipation and modern nation-building, problems of relations between religion and such categories and phenomena like scientific and social progress, science, state and society were an important field for Drahomanov’s attention.
The Reformation is considered in light of general problem of state – society relations, where relations between Church and state, Church and society emerge from. Religion and Church are treated as fundamental component of society and its history, as realm of individual beliefs and values. Drahomanov considers the history of religion and church through dialectic between the subjection of religion to external authority of state or clergy and the idea of freedom of religious belief. He advocates for the idea of religious tolerance and against every dictate in area of beliefs. Therefore history and historical role of Reformation are estimated. He invites the Reformation as it proclaimed an autonomy of the sphere of beliefs and values and led to victory of religious tolerance, but stated that the idea of Reformation in itself had not in mind neither tolerance, nor pluralism, but rather fundamentalism, “returning back to ideal original Christianity”, and exclusivist fanaticism. The tolerance emerged rather from the logic of ideas, not from mind of authors of Reformation. In the same time he strongly supported protestant (Baptist and Evangelical) movements in Ukraine of his time.
Thus, his considerations open the history of the perception of Reformation in Ukrainian context of XIXth century. Drahomanov’s view and thoughts show protestant dimension of Ukrainian national identity and history, and present still actual view at the above-mentioned problems.


Key words: church-state relations, church-society relations, Drahomanov, political philosophy, Protestantism, Reformation, social philosophy, tolerance, Ukrainian philosophy.


Keywords


Церковно-державні відносини; церковно-суспільні відносини; Драгоманов; політична філософія; протестантизм; Реформація; соціальна філософія; толерантність; українська філософія.

References


Посилання:

Архів Михайла Драгоманова. Т.1.Листуваня Київської старої громади з М. Драгомановим. Варшава: Праці Українського наукового інституту, Том XXXVII, 1938.

Гобсбаум Е. Нації і націоналізм, починаючи з 1780 року: програма, міфи, реальність, пер. та прим. Т. Корпала / Е.Гобсбаум, Т. Корпал. Київ: УЦДК, 2010.

Депенчук М. П., Лук М. І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. Київ: УЦДК, 2009.

Драгоманов М.П. Вибране («…Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»), упор. та авт.. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри.. Київ: Либідь, 1991.

Драгоманов М. П.. Вибрані праці : Історія. Публіцистика. Політологія, Т. 1, кн.. 2 із: М. П. Драгоманов. Вибрані праці (в 3 т., 4 кн.), редкол. В.П.Андрущенко та ін.., упорядкув. та прим. В.Ф.Погребеника. – Київ: Знання України, 2007.

Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні твори, т. 1 із 2 т. Київ: Інститут літератури НАН України, 1973.

Драгоманов М. П. Собрание политических сочинений М.П.Драгоманова, Т. 1.. із 2-х томів. Paris, SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LIBRAIRIE ET D’EDITION, 1905.

История Руссов или Малой России, сочинение Георгия Конисского, архиепископа Белорусского (Репринтное издание 1846 года). Київ: «Жовтень», 1991 г. .

Йосипенко С. Л. «Громада» в: Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей, під керівництвом Б. Кассен та К. Сігова, пер. з фр.. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011: с. 233 -240

Йосипенко С. Л. До витоків української модерності: українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. Київ: Український центр духовної культури, 2008.

Костомарів М. І. Книги битія Українського Народу. Львів – Київ: «Нові шляхи», 1921.

Костомаров Н. И. Двѣ русскія народности в: Костомаров Н. И. Собраніе сочиненій Н.И.Костомарова: историческія монографіи и изслѣдованія. Кн. 1, Т.1.. Санкт-Петербург: Тип. М.М.Стасюлевича, 1903: с. 31 – 65

Круглашов Анатолій. “Ставлення Михайла Драгоманова до християнської церкви в Україні та його протестантський проект.” Україна модерна Число 4-5 (2000), accessed 1 травня 2016 р., http://chtyvo.org.ua/authors/Kruhlashov_Anatolii/Stavlennia_Mykhaila_Drahomanova_do_khrystyianskoi_Tserkvy/

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе, пер. з англ.. М. Бадік, Я. Грицака та ін., т. 1 із 2 т.. Київ: Основи, 1994.

Литвинов Володимир. Станіслав Оріховський. Історико-філософський портрет. Київ.: Академперіодика, 2014.

Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму, пер.з фр. С. Йосипенка. Київ: Дух і літера, 2005.

Миллер А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ века). Санкт-Петербург: "Алетейя", 2000.

Симчич Микола. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. Компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця XVII – першої половини XVIIІ ст. Вінниця, в-во О.Власюк, 2009

Филипович Л. О. «Проблеми релігії у науковій спадщині Михайла Драгоманова» Наукові записки. Том 1, Філософія та релігієзнавство (1996) (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). Київ: Видавничий дім "КМ Академія", 1996 : С. 102–107.

Notes and bibliography

Les Archives de Michel Drahomanov. Volume I. Correspondance avec les membres de l’association “Stara Hromada” de Kiev. Warszawa: Travaux de l’Institut scientifique ukrainien, Volume XXXVII, 1938.

Hobsbaum E. Naciyi i nacionalizm, pochynayuchy z 1780 roku [Nations and Nationalism Since 1780: programme, myth, reality]. Kyiv, UCDK, 2010, 288 p.

Depenchuk M. P., Louk M. I. Istoriosofiĭa ta social’na filosofiĭa Mykhaĭla Drahomanova [The Historiosophy and social philosophy of Mykhaylo Drahomanov]. Kyiv: Ukrainian Center of Spiritual Culture (UCDK), 2009

Drahomanov M.P. Vybrane (“Miĭ zadum zlozhyty ocherk istoirii cyvilizaciji na Ukrajini”) [Selected (My idea to create an essay of the development of civilization on Ukraine)]. Kyiv: “Lybid’”, 1990, 286 p.

Drahomanov M.P Vybrani praci: Istoriya. Publicystyka. Politologiya. Volume 1, book 2 of: Drahomanov M.P Vybrani praci (in 3 vol., 4 books.), ed. V.P.Andrushchenko et al.., combined and noted by V.F.Pohrebenyk. Kyiv: Znannia Ukraїny, 2007.

Drahomanov M.P Literaturno-publicystychni tvory [Literary and publicistic works], vol. 1 of 2 vol. Kyiv: Institute of literature of NAS of Ukraine, 1973.

Drahomanov M.P. Sobranie politicheskikh sochinenii M.P. Dragomanova [Collected Political Works of M.P. Drahomanov, ed B. Kistiakovsky]. Paris, SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LIBRAIRIE ET D’EDITION, Vol. 1, 1905,375 p.

Istoriya russov ili Maloi Rossii, sochinenie Georgiya Konisskogo [The History of the Rus' or Little Russia, writing of Georgiy Konisskiy]. Kyiv: “Zhovten’”, 1991, 320 p.

Yosypenko S. L. Do vytokiv ukrayins’koyi modernosti; ukrayins’ka rann’omoderna dukhovna kultura v europeys’komu konteksti [Toward the origins of the Ukrainian modernity; Ukrainian Early-Modern spiritual culture in the European context]. Kyiv, UCDK, 2008.

Yosypenko S. L. Hromada [City, community, association], in: Euporejs’kyj slovnyk filosofij: lexykon neperekladnostej [The European Vocabulary of philosophies: the lexicon of Untranslatables]. Kyiv: “Dukh I Litera [Spirit and Letter]”, 2011, pp. 233 - 240.

Kostomariv M. Knygy bytija Ukrai'ns'kogo Narodu [The Books of Being of Ukrainiam People]. Lviv – Kyiv: «Novi shljahy», 1921. – 25 p.

Kostomarov N.I. Dve russkіya narodnosti [Two russian peoples], in: Kostomarov N. I. Sobranіe sochinenіy N.I.Kostomarova: istoricheskіya monografіi i izsledovanіya [Collected works of Kostomarov: historical monographies and researches]. St Petersburg.: M.M.Stasyulevich’s publishing house, 1903, book. 1, vol.1, pp. 31 – 65.

Kruglashov Anatoliy. “Stavlennia Mykhayla Drahomanova do khrystyyanskoyi cerkvy v Ukrayini ta yoho protestanckyi proekt.” [Mykhaylo Drahomanov’s Attitude toward Christian Church in Ukraine and his Protestant Project] Ukrajina modernа [Modern Ukraine] № 4-5 (2000), accessed May 1, 2016 , http://chtyvo.org.ua/authors/Kruhlashov_Anatolii/Stavlennia_Mykhaila_Drahomanova_do_khrystyianskoi_Tserkvy/

Lysjak-Rudnyc'kyj I. Istorychni ese [Historical essays]. Kyiv: “Osnovy”, 1994, vol. 1, 504 p.

Lytvynov Volodymyr. Stanislav Orikhovs’kyi. Istoryko-filosofs’kyi portret-[Stanisław Orzechowski. A historico-philosophical portrait]. Kyiv.: Akademperiodyka, 2014.

Manent P. Intelektual'na istorija liberalizmu [The Intellectual history of liberalism ]. Kyiv. “Dukh i litera”, 2005, 216 pp..

Miller A.I. "Ukrainskiy vopros" v politike vlastey i russkom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX veka) [The “Ukrainian Question’ in the politics of authorities and Russian public opinion]. St Petersburg: "Aleteia", 2000, 260 pp.

Symchych Mykola. Philosophia rationalis u Kyjevo-Mohyl’ans’kij akademiji. Komparatyvnyj analiz mohyl’ans’kyx kursiv lohiky kinc’a XVII – peršoji polovyny XVIII st. [Philosophia rationalis at Kyiv Mohyla Academy. Comparative Analysis of Mohilean Courses of Logic at the End of 17th – the First Half of the 18th Centuries.]. – Vinnyc’a: Vlas’uk, 2009.

Fylypovych L.O. «Problemy religiї u naukoviĭ spadshchyni Mykhaĭla Drahomanova” [The Problems of religion in scientific heritage of Mykhaylo Drahomanov] Naukovi zapysky. Volume I. Philosophy and Religious Studies (1996) (National University of “KyivMohyla Academy”). Kyiv: Publishing house "КМ Academy ", 1996 : С. 102–107.
Copyright (c) 2016 Володимир ВОЛКОВСЬКИЙ

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EURO-ASIAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)