Вивчення протестантських конфесій в Київській духовній академії у ХІХ - на початку ХХ ст.

Володимир БУРЕГА

Abstract


Анотація
В статті показано, що систематичне вивчення історії та віровчення протестантських конфесій починається у Києві лише після відкриття у 1819 р. Київської духовної академії. Автор аналізує навчальні програми та конспекти лекцій з викривального богослов’я, порівняльного богослов’я та історії західних сповідань професорів Київської духовної академії: архімандритів Антонина (Капустина) та Августина (Гуляницького), М. П. Ястребова, А. І. Булгакова та В. Д. Попова. На підставі цього аналізу автор реконструює еволюцію, яку пройшли вказані дисципліни протягом ХІХ – початку ХХ ст. Особливу увагу приділено ідейній полеміці про мету та завдання вказаних дисциплін. Охарактеризовано особливості статутів духовних академій 1808-1814, 1869, 1884 та 1910-11 рр. по відношенню до вивчення протестантизму. Наведено відомості про наукові досягнення професорів Київської духовної академії в сфері вивчення історії та богослов’я протестантських конфессій.

Ключові слова: Київська духовна академія, Православна Церква, протестантизм, духовна освіта, викривальне богослов’я, порівняльне богослов’я, історія західних конфесій.

Volodymyr Bureha
The study of Protestant denominations in the Kiev Theological Academy in the XIX - early XX century.

Annotation
The article shows that the systematic study of history and dogma of Protestant denominations began in Kyiv only after the opening the Kiev Theological Academy in 1819. The author analyzes the educational programs and lectures on accusatory theology, comparative theology and history of Western confessions by Kiev Theological Academy professors: archimandrites Antonin (Kapustin) and Augustine (Hulyanytskiy), M. Yastrebov, A. Bulgakov and V. Popov. The author reconstructs the evolution of these disciplines during XIX - early XX centuries. Special attention is paid to the ideological debates about the goals and objectives of these disciplines. The author describes the features of Charters of Theological Academies from 1808-1814, 1869, 1884 and 1910-11 in relation to the study of Protestant denominations. Also provides information on the scientific achievements of the Kiev Theological Academy professors in the study of the history and theology of Protestant confessions.

Keywords: Kiev Theological Academy, Orthodox Church, Protestantism, theological education, accusatory theology, comparative theology, history of Western confessions


Keywords


Київська духовна академія; Православна Церква, протестантизм; духовна освіта; викривальне богослов’я; порівняльне богослов’я; історія західних конфесій.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Володимир БУРЕГА

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EURO-ASIAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)