Author Details

LYTVYNENKO, Vyacheslav, Vyacheslav Lytvynenko taught Historical Theology and Eastern Orthodoxy at Donetsk Christian University from 2003–2010., Czech Republic